Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Klasik anlamda Siyaset Bilimi disiplini devlet ve iktidar kavramları üzerine araştırmalar yapan, siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu temel amaçlara ek olarak Siyaset Bilimi günümüzde siyasal kararların tahlili, sosyal grupların karar ve etki ilişkilerindeki rolü, siyasal katılma, sosyal yapı ve iktidar ilişkisi, siyasal değişme ve gelişme gibi konuları da incelemektedir. Daha ziyade teorik ve soyut alanlarla ilgilenen siyaset bilimi bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet, etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi kurumları ele almaktadır. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri de inceler. Bu bağlamda bölümümüz Siyaset Bilimi öğrencilerine yukarıda belirtilen konular hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak, onlara mevcut uygulamaların tarihsel arka planını vererek, gerektiğinde sorgulama ve zamanın ruhuna uygun yeni politikalar üretebilme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öğrencilerin siyasi teori, tarih ve aynı zamanda politik ekonomi ve sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgiye ve bilgiye ulaşacak metoda sahip olmaları gerekmektedir. Böyle bir bilgi birikimini ve analitik görüşü kazandıracak zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak yan dal alanları gibi diğer sosyal bilim dalları ile harmanlanmış bir ders programı oluşturularak uygulamaya konulacaktır.

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK
Bölüm Başkanı       

6.060 kez görüntülendi